LSOP – lokální systém protipovodňové ochrany

Monitorovací a výstražný systém protipovodňové ochrany

Povodně jsou ve vztahu k lidem destruktivním a stresovým přírodním faktorem, který představuje nejen pro Českou republiku, ale i celou střední a východní Evropu jedno z největších nebezpečí. Povodně se stávají v posledních několika letech příčinou závažných krizových situací. Vznikají nejenom rozsáhlé materiální škody, ale rovněž ztráty na životech obyvatel postižených oblastí, zároveň dochází k devastaci krajiny a vzniku ekologických škod. Důležitou součástí ochrany před povodněmi, jak ji definuje Strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky, kterou schválila vláda ČR, je předpovědní a hlásná služba. Jejím cílem je zajistit kvalitní, včasné a aktuální informace, které mají zásadní význam pro řízení ochrany před povodněmi a přispívají k podstatnému snížení povodňových škod. Výše zmíněná strategie předpokládá i podporu výstavby lokálních varovných systémů jako součásti předpovědní a hlásné služby.

System Osłony Przeciwpowodziowej (LSOP) Klodzko

Naše společnost vyvinula a v praxi nasadila lokální monitorovací a výstražný systém protipovodňové ochrany v okrese Klodzko v Polsku. Centrální stanice systému osazená řídícím programovým vybavením vyčítá prostřednictvím radiové datové sítě z 36 automatických měřících stanic každých 15 minut aktuální hydrologické a meteorologické údaje (hladina, srážky, směr a rychlost větru, tlak, teplota vzduchu a radiace), tyto hodnoty vyhodnocuje, ukládá do databáze typu Client/Server a předává radiovou sítí 17 podřízeným dispečerským stanicím na městských a obecních úřadech, kde se data ukládají do vlastních lokálních databází a je možné s nimi pracovat stejně rychle a efektivně jako na centrální stanici. V případě překročení některé z přednastavených poplachových mezí na některé ze stanic, upozorní systém na vzniklou situaci opticky i akusticky dispečery centrální stanice i odpovědných podřízených stanic, textově prostřednictvím zprávy na digitální pager nebo mobilní telefon předá automaticky informace osobám, které jsou definované pro daný objekt a danou úroveň události a dále je možné automaticky spustit v příslušné oblasti poplachovou sirénu. Vybrané informace jsou také automaticky aktuálně zobrazovány na Internetu www.lsop.powiat.klodzko.pl , počítá se s rozšířením této služby o stránky ve formátu WAP, který umožní ověření aktuálního stavu pomocí mobilního telefonu. Programové vybavení systému nabízí moderní grafické prostředí, které umožňuje obsluze snadnou orientaci v situaci a umožňuje provést základní analýzu naměřených dat prostřednictvím grafů. Systém byl zařazen jako jeden z pilotních programů do projektu EU Osiris. Systém má otevřenou architekturu a lze ho například využít i pro sledování životního prostředí (znečištění ovzduší a vody).

Popis systému

Základem systému je radiová telemetrická síť jejíž prostřednictvím jsou data měřena a předávána zabezpečeným protokolem na centrální stanici. Radiová telemetrická síť využívá radiostanice Motorola a radiové telemetrické jednotky z naší produkce MC13, pracuje na frekvencích na základě povolení v pásmu 160 nebo 450 MHz s šířkou kanálu 12,5 kHz. Jednotka MC13 umožňuje připojit mnoho různých typů čidel, které mohou být připojeny na analogové, digitální nebo čítačové vstupy jednotky nebo přes sériové rozhraní RS-485. Připojené technologie lze ovládat přes reléové výstupy nebo přes rozhraní RS-485. Přenosový protokol DMB zaručuje bezchybné doručení přenášené informace i ve velmi rozsáhlých telemetrických sítích. Pokud není přímé spojení mezi hlavní a měřící stanicí, může být na trase zařazen neomezených počet retranslačních stanic. Jako retranslační stanice může pracovat každá stanice telemetrické sítě. Důležitou vlastností jednotek MC13 je možnost dálkové změny veškerých parametrů, což výrazně zjednodušuje a zrychluje možnost údržby celé telemetrické sítě. Každá měřící stanice je vybavena akumulátorem, který umožňuje 4 denní provoz bez dodávky proudu. Ve stejné konfiguraci, tedy datová radiostanice Motorola a radiová telemetrická jednotka MC13U, jsou provozovány telemetrické sítě např. v energetice (JME, SME) nebo vodárenství (SČVAK), HZS zařízení dálkového přenosu EPS.
Programové vybavení systému pracuje pod operačními systémy MS Windows NT/2000, má modulární strukturu a využívá SQL server Interbase 6.0 . Základním prvkem systému je služba, která komunikuje se stanicemi v radiové telemetrické síti zpracovává změřená data a ukládá je do databáze, předává je podřízeným stanicím, rozesílá zprávy na mobilní telefony a pagery a komunikuje s aplikacemi pro vizualizaci dat, další služba se stará o archivaci a export dat a poslední kopíruje data z databáze systému do databáze internetového serveru. Rozhraní mezi systémem a uživatelem zajišťuje dispečerská aplikace. Tato aplikace umožňuje zobrazit aktuální i historická data uložená v databázi systému v různých formách tak, aby byla data pro uživatele přehledná a srozumitelná. Data je možné zobrazit v tabulkách s daty tříděnými podle měřící stanice nebo podle měřené veličiny, barva řádky s daty objektu se mění podle poplachové úrovně v níž se stanic nachází nebo nacházela v okamžiku měření. Data mohou být zobrazena v mapě také s barvou jména objektu podle stavu, nebo s grafickým zobrazením přístrojů, kterými je měřící stanice osazena. Důležitou součástí této aplikace je možnost vytváření grafů. Grafy lze vytvářet podle druhu měřené veličiny a kromě období za něž je graf vytvářen je možné volit i druh grafu včetně trojrozměrných. Z této aplikace je také možné posílat zprávy na mobilní telefon (SMS) nebo pager uživatelům definovaným v databázi systému. Vizualizace komunikuje v rámci počítačové sítě se službou, které vyčítá data z radiové sítě, což umožňuje automatickou aktualizaci dat. Systém jako celek je velmi variabilní a umožňuje další rozšiřování. Parametry měřících stanic a čidel stejně jako data uživatelů a operátorů jsou uložena v databázi a okamžitě po jejich modifikaci se systém přizpůsobí novým parametrům. Počet měřících stanic, k nim připojených čidel, uživatelů a dispečerských pracovišť není předem omezen a může být rozšiřován postupně. Systém počítá i s dalším rozšířením pro měření dalších veličin např. s ohledem na sledování kvality životního prostředí.

Nejdůležitější vlastnosti systému

Systém jako celek

 • Aktuální měření každých 15 minut, nízké provozní náklady
 • Distribuovaná architektura, lokální dispečerská pracoviště na městských a obecních úřadech
 • Automatické upozornění osob zařazených do systém při překročení přednastavených mezí měřených parametrů (předání zprávy na mobilní telefon nebo pager)
 • možnost automatického spuštění sirény při překročení mezí měřených parametrů
 • Zobrazení aktuálních dat na Internetu ( v budoucnu rozšíření o WAP)
 • Otevřená architektura možnost dalšího rozšíření ( monitorovaní kvality životního prostředí)

Radiová telemetrická síť

 • Nízké provozní náklady
 • Přenos zabezpečeným protokolem
 • Pokrytí rozsáhlého území s využití retranslací
 • Nezávislost na jiném provozovateli sítě a 4 denní provoz bez dodávky el. energie
 • Dálková správá a konfigurace sítě
 • Radiotelemetrická jednotka zajiš?uje měření i přenos údajů, umožňuje připojení různých druhů čidel
 • možnost ovládání připojených technologií

Programové vybavení

 • Modulární architektura s možností dalšího rozšiřování
 • Distribuce dat na lokální dispečinky využívající vlastní lokální databáze
 • Aplikace spolupracují v rámci sítě LAN
 • možnost vyhodnocování aktuálních i historických dat
 • Moderní grafické prostředí, různorodé možnosti zobrazení naměřených dat
 • Rozsáhlé možnosti vytváření grafů
 • možnost posílat zprávy na mobilní telefony (SMS) a digitální pagery uživatelů systému přímo z dispečerské aplikace
 • Export dat ve formátu csv a formátu xml podle specifikace projektu EU Osiris

Radiomodemy MC-13

RTU MC13

Radiové modemy řady MC jsou vhodné pro přenos menších objemů dat a telemetrické aplikace (měření a regulace), vícenásobná retranslace umožňuje pokrýt rozsáhlé území a vytvořit rozsáhlou datovou síť, s nízkými pořizovacími i provozními náklady. Tyto radiomodemy jsou naším výrobkem, jejich software je neustále zdokonalován dle požadavků našich zákazníků. Rovněž přibývají nové moduly. Vyrábíme i speciální zákaznické modifikace. Přenosová rychlost v radiovém kanálu je od 1.2 do 21 kbps. Pro potřeby měření a regulace jsou podle typu vybaveny různým počtem digitálních a analogových vstupů a výstupů. Sériový port podporuje rozhraní RS-232, RS-485 a RS-422. Modemy lze ovládat speciálním DMB protokolem, který umožňuje současně udržovat větší počet spojení s různými uzly, na řízení se může zároveň podílet několik procesů, které díky použité objektové technologii COM/DCOM DMB serveru nemusí běžet na jednom počítači. Díky struktuře DMB lze modemy optimálně konfigurovat pro různá použití, instalovat pouze potřebné ovladače a konfigurovat pouze příslušné parametry. Každá část modemu (nebo jednotky RTU) má příslušný ovladač a ten má samostatnou konfigurační oblast parametrů. Např. ovladač portu RADIO obsahuje pouze parametry a funkce týkající se rádiové komunikace. Port SERIAL zase umožňuje nastavovat pouze parametry sériového portu. Při dálkové konfiguraci můžeme nastavovat libovolné parametry sériového portu rádiovou cestou a máme stále jistotu, že s modemem neztratíme spojení, a? už nastavíme parametry sériového portu jakkoli. Naopak při konfiguraci portu RADIO radiovou cestou musíme být maximálně opatrní. Nadále jsou k dispozici pro zachování kompatibility a jednodušší aplikace protokoly AT-Hayes ( známý především u telefonních modemů), transparetní (slouží k náhradě pevného spojení RS-232) a další. V radiovém kanálu je přenos zabezpečen modifikovaným protokolem X.25. Radiomodemy jsou dálkově konfigurovatelné včetně upgradu firmwaru.

Modemy jsou určeny pro:

 • telemetrické sítě v energetice, vodárenství, plynárenství, teplárenství
 • náhradu telefonních modemů
 • náhradu pevné linky (RS-232,RS-422,RS-485)
 • vysílání zpráv pro pagery ve formátu POCSAG a SELECT5
 • připojení vzdálených terminálů
 • přenos polohy z jednotky GPS a diferenciálních údajů ze základny k GPS pro přesné určení polohy
 • přenos stavu požárních a poplachových čidel z EPS/EZS ústředen

Radiotelemetrická jednotka je složena z modulu modemu MC13 a modulu vstupů/výstupů MC13U. MC13 je inovovanou verzí osvědčeného modemu MC12F. Modul MC13U je přídavný I/O modul k MC13. Má 8 binárních výstupů, 8 binárních vstupů a 4 analogové vstupy. Lze připojit až 4 moduly MC13U. Další moduly lze připojit přes rozhraní RS-485 nebo I2C. Jednotka RTU MC13 tvoří kompaktní celek určený k montáži na lištu DIN35. Kompletní radioblok pak tvoří jednotka RTU MC13 s radiostanicí Motorola Databox a napájecím zdrojem. Z hlediska rádiové datové sítě (RDS) je jednotka kompatibilní s modemem MC12F s protokolem DMB. Doplněné vstupní a výstupní signály jsou ovládány např. přes logický port USBIN. Ovladač tohoto portu zajišťuje funkce potřebné k ovládání technologie.

HARDWARE ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY MC13

 • Mikroprocesor 84C1510, 32 KB RAM, 64 KB FLASH
 • Sériový port RS-485/RS-422
 • Výměnný modul modemu:
  • Modul MDC49P pro modulaci FFSK 1k2 až 4k8bps v rádiovém kanálu
  • Modul MDC49P pro modulaci FFSK 1k2 až 4k8bps v rádiovém kanálu
  • Modul MDC99P pro modulaci GMSK 4k8 až 12kbps v rádiovém kanálu
  • Modul MDC21P pro modulaci 4GFSK až 21kbps v rádiovém kanálu
 • A/D převodník 16 bitů pro měření analogových signálů
  • Měření síly přijímaného signálu (RSSI)
  • Měření napájecího napětí zálohovacího akumulátoru
  • Měření analogové veličiny, vstup na konektoru radio
 • Zálohované hodiny reálného času (RTC)
 • 8 binárních signálů pro ovládání radiostanice (např. sběrnice I2C, přepínání kanálů apod.)
 • komunikace a řízení modulů vstupů a výstupů řady MC13U, MC13R16, MC13I32
 • Počet vstupů/výstupů je libovolně rozšiřitelný připojením dalších modulů distribuovaného řízení po sběrnici RS-485.
 • Připojeny mohou být moduly společností DCom, Mikroklima, Advantech a řada dalších podobných. Pro připojení je k dispozici např. ovladač ADAM.

Univerzální I/O modul MC13U

 • 4 analogové vstupy konfigurovatelné 0(4)-20 mA nebo 0-40V pro připojení analogových čidel (programovatelné zesílení v krocích 1-2-4..128)
 • 8 binárních vstupů 12-48Vss, opticky oddělených s izolací 4kV (rozsah vstupů je třaba specifikovat např. MC13U1/48V
 • 8 binárních výstupů (4x relé přepínací kontakt 250Vst/5A, 4x otevřený kolektor 0,1A/50V )
 • Indikace stavu všech binárních vstupů a výstupů LED diodami

Univerzální Binární I/O modul MC13UB

Stejný jako MC13U ovšem bez analogových vstupů

 • binárních vstupů 12-48Vss, opticky oddělených s izolací 4kV (rozsah vstupů je třaba specifikovat např. MC13U1/48V
 • 8 binárních výstupů (4x relé přepínací kontakt 250Vst/5A, 4x otevřený kolektor 0,1A/50V )
 • Indikace stavu všech binárních vstupů a výstupů LED diodami
 • pro rozšíření počtu I/O lze použít až 4 moduly MC13UB, pořadové číslo modulu je třeba uvést v objednávce např. MC13UB2/48V

Vstupní modul MC13I32

 • 32 binárních vstupů, společná záporná svorka spojena s napájením
 • Napěťový rozsah vstupů je třeba specifikovat v objednávce (5V až 150V), značení MC13I32/48V nebo MC13I32/12V
 • Indikace stavu všech binárních vstupů LED diodami
 • Nastavení čísla modulu (0 až 15) otočným přepínačem pod horním krytem, maximálně lze připojit tedy 16 modulů (až 512 vstupů podle verze FW)
 • modul obsahuje samostatný mikroprocesor pro digitální filtraci zákmitů vstupů a generování alarmů při změnách (programovatelná, hodnota, doba trvání stavu pro vyvolání alarmu)

Výstupní releový modul MC13R16

 • 16 binárních výstupů (relé spínací kontakt 150V/1A)
 • Indikace stavu všech výstupů LED diodami
 • Nastavení čísla modulu (0 až 15) otočným přepínačem pod horním krytem, maximálně lze připojit tedy 16 modulů (až 512 výstupů podle verze FW)
 • Modul je řízen mikroprocesorem pro generování předefinovaných výstupních impulsů na jednotlivých výstupech (např. Funkce PULSM a PULSP, momentary mód MKO)
 • Díky vlastnímu procesoru nezatěžuje řídící jednotku při generování časovaných událostí (funkce SET,RES,VAL,PULSP,PULSM,ON,OFF)

Programové vybavení

 • Firmware zpětně kompatibilní s modemy MC12F s podporou DMB
 • Upgrade Firmwaru přes sériový port i rádiovou síť
 • Retranslace přes libovolný počet stanic v síti
 • Dálková konfigurace parametrů z dispečinku
 • Současná funkce ve více protokolech (přenos dat, konfigurace, paging)
 • Optimalizovaný protokol z hlediska minimalizace zatížení sítě přenosem příkazů pro řízení technologie
 • Zabezpečení komunikace na bázi protokolu DMB, dodatečné kódování scramblerem GMSK
 • Multifunkční jádro umožňující zákaznickou konfiguraci modulu při zachování vnější kompatibility
 • Programovatelné funkce ovladačů logických portů – lokální řízení a sběr dat (realizace funkcí PLC)
 • Multiportová struktura podporující vysoký počet logických portů
 • Snadná rozšiřitelnost systému prostřednictvím modulů distribuovaného řízení připojovaných po sériové lince RS-485
 • Široká konfigurovatelnost – přes 90 programovatelných parametrů modemu pro různá použití
 • Protokoly POCSAG, SELECT5 umožňující zasílat zprávy digitálním i analogovým pagerům

Funkce ovladače USBIN:

Ovladač zajišťuje obsluhu vstupů a výstupů. Jeho úkolem je zpracovat údaje ze vstupů/výstupů a v ucelené formě zajistit komunikaci rádiovou sítí s centrální stanicí. umožňuje nastavení doby sepnutí/rozepnutí výstupů v režimech MKO (Momentary Mode), protizákmitové ochránění vstupů a nastavení časů minimální aktivity. Aktivace alarmového stavu vstupu volitelnou hranou, stavem, změnou. Automatické odesílání alarmových stavů podle konfigurace. Konfigurovatelná rychlost odměrů na analogových vstupech, alarmových mezí a změn.

Vizualizační a řídící SW:

Komunikace s jednotlivými jednotkami v síti probíhá prostřednictvím serveru DMB, běžícího pod Windows NT4.0/W2k. Server DMB komunikuje s procesy řízení technologie a konfigurace RDS (případně též s procesem Pagingu) využitím vlastní TCP/IP služby nebo ActiveX technologie (prostřednictvím metod COM/DCOM od Microsoftu). Prostřednictvím OLE je též momožnné integrovat do systému aplikace podporující pouze DDE/NetDDE. Pro řízení a vizualizaci doporučujeme např. programový balík Control Web akciové společnosti Alcor – Moravské přístroje.

Příklad konfigurace radiové sítě s radiomodemy řady MC12/MC13:

WiFi a WiMAX antény

DCom nabízí širokou nabídku antén pro bezlicenční pásmo 2400MHz a 5600MHz a také pro licenční pásmo 3500MHz. Nabídka je postupně rozšiřována a upravována dle požadavků trhu.

Při výrobě je dbáno na dodržení parametrů, především PSV, každá anténa je měřená a kontrolována. Konstrukce je navržená tak, aby byl optimální zisk a směrový diagram. DCom disponuje pracovištěm pro měření zisku a směrového diagramu.

Komunikace s předními odběrateli pomáhá vylepšovat uchycení a celkovou kontrukci. Nabízíme i některé bezkonkurenční „vychytávky“ jako je například polohovací úchyt. Kvalitní provedení umožňuje snadnou montáž a vykazuje odolnost vůči atmosférickým vlivům.

Nabídka zahrnuje směrové, sektorové, panelové a všesměrové antény. Směrové, tedy parabolické, lze objednat s radomem nebo límcové. Radom chrání před sněhem a límcové jsou odolné proti rušení při montáži více antén na jeden stožár.

Více informací a aktuální nabídku všech antén, včetně možnosti objednání, naleznete na našem e-shopu www.wifi-obchod.cz.

ZZ1G8O9

Jedna z mnoha na zakázku vyrobených antén z naší produkce je například ZZ1G8O9, jedná se o všesměrovou anténu pro pásmo DECT 1880-1890MHz. Vyzařovací úhel v rovině H je 360° a v rovině E 10°, zisk 9,5dBi je dostatečný pro pokrytí středně velkého areálu. Držák je uzpůsoben pro přichyceni na vodorovnou trubku či výložník. Rozměry jsou 800mm na výšku a 75mm průměr. Pro připojení základny je k dispozici kvalitní konektor N(f). Výhodou je opět snadná montáž a dlouhá životnost. Spokojenost zadavatele vedla k dodávce více kusů.

ZZ P-868

Ruční panelová anténa určena pro pásmo 850-890 MHz. Na této frekvenci pracují zařízení pro dálkové vyčítání a sběr dat z měřících přístrojů – vodoměry, teploměry,.. Kompaktní rozměry a nízká hmotnost ulehčuje manipulaci a samotné vyčítání. Se ziskem 8,7 dBi je bezkonkurenční zařízení na trhu pro toto pásmo. Anténu lze zakázkově upravit dle požadavku zákazníka.

Pásmo: 850-890 MHz
Zisk: 8,7dBi
Rozměry: 215x215mm
Hmotnost: 0,5kg