AGRO PILOT

AGRO PILOT

Moderní technologie rychle pronikají i do zemědělství, úroveň robotizace a automatizace značně pokročila a nové technologie pomáhají ulehčovat a zkvalitňovat těžkou práci lidí v tomto odvětví. Zemědělské podniky a farmáři v České republice postupně modernizují svůj strojový park. Moderní zemědělská technika je výkonná, ale zároveň nákladná a proto je důležité ji maximálně využít tak, aby se vložené investice rychle vrátily. V rostlinné výrobě se musí stroje často vracet několikrát během vegetačního cyklu na stejné místo při orbě, výsevu plodin, aplikaci postřiků, sklizni atd. a pro dosažení špičkových výsledků při současné úspoře nákladů na drahé osivo a hnojiva i pro získání dotací je důležitá přesnost.

Proč je v zemědělské výrobě důležité přesné určení polohy

Moderní zemědělské stroje jsou většinou již připraveny, nebo přímo vybaveny systémy elektronického řízení tzv. autopiloty, které využívají navigační systém GPS pro automatické vedení stroje. V automatickém režimu se obsluha nemusí věnovat samotnému řízení stroje, ale kontroluje správnou činnost všech systémů a dává pozor na možná nebezpečí, která by mohla zaměstnance nebo stroj na poli ohrozit. Obsluha stroj řídí podle pokynů řídicího systému pouze na obrátkách. Funkce autopilota je řízena připravenou konfigurací a mapovými podklady, které jsou do stroje předem nahrány, takže vlastní obsluha již není složitá.
Problémem využití GPS navigace pro řízení zemědělské techniky je nedostatečná přesnost. GPS systém standardně dosahuje přesnosti v průměru +/- 3 metry, která se navíc v čase mění. Při nevýhodné konfiguraci družic vzhledem k GPS přijímači může být chyba i větší. Pro většinu aplikací dostačuje, ale pro potřeby zemědělské výroby je nedostatečná. Pro zvýšení přesnosti se využívají různé korekční metody. Nejlepší výsledky dosahují systémy s referenční stanicí. Odchylka na hranicích oblasti s maximální vzdáleností od referenční stanice se při využití tohoto systému pohybuje do 3 centimetrů. Tyto systémy mají velmi dobrou opakovatelnost, takže když stroj najede na stejné místo za půl roku, najede na stejný řádek, jede po stejné brázdě a neničí vzrostlé rostliny. Bez použití přesné navigace strojů zůstává nevyužito přibližně 20% plochy polí. Stroj řízený člověkem není nikdy schopen jet s takovou přesností jako stroj řízený automatem s navigací.
Velké stroje mají také problém v obratech. Ostré obraty jsou velmi komplikované a zpomalují obdělání potřebné plochy. Při využití přesné navigace pracovního stroje lze využít možnost obdělání pole s vynecháním řádku a širokými obraty. Vynechané řádky se obdělají při druhém průjezdu.
Při nepřesném postřiku vznikají pásy, které jsou bez postřiku a pásy, kde byl postřik aplikován dvakrát. V obou případech to stojí zemědělské podniky nemalé prostředky, neboť postřik byl spotřebován, ale část plochy ošetřena nebyla a na další bylo postřiku aplikováno příliš mnoho.
Data z takto řízených strojů mohou sloužit i pro zpětnou analýzu, kdy lze sledovat výnos pro jednotlivé plodiny na sledovaných místech a přizpůsobit pro ně setí nebo hnojení.
Velkou výhodou je, že při řízení stroje autopilotem lze dosáhnout stejných výsledků za snížené viditelnosti nebo v noci a stroje mohou být využívány maximální možnou dobu.
Dalším důvodem zajištění přesné pozice jsou dotace a rozdělení pozemků, kde jsou důležité absolutní pozice proti českému katastru. Problémem je, že systém GPS používá souřadnicový systém WGS84 a český katastr používá souřadnicový systém S-JTSK. Tyto souřadnicové systémy jsou počítaný zcela odlišným způsobem. Přepočet existuje, ale díky pohybu zemských desek se v čase mění. Nemělo by se stát, že se technika dostane při obdělávání polí na cizí pozemek. Z hlediska čerpání dotací je přesné zaměření pozemků také důležité, protože jsou zde poměrně malé tolerance do 10% obdělávané plochy.

Systémy pro zvýšení přesnosti satelitní navigace se systémem GPS

Satelitní systémy

Pro zvýšení přesnosti určení pozice ze systému GPS je dispozici několik systémů přenosu korekčních dat. Existují satelitní systémy korekce. Jejich výhodou je, že není třeba žádný další systém přenosu dat, ale bohužel nemají dostatečnou přesnost a opakovatelnost, protože korekční data jsou počítána pro velké území. Pro získání korekcí se používají satelity na stacionárních drahách. Základní systémy pro satelitní korekci jsou americký WAAS a evropský EGNOS. Tyto systémy byly vyvinuty a využívají se například pro leteckou a lodní dopravu. Moderní GPS přijímače již umí s těmito daty pracovat. Problémem těchto systému při jejich použití v zemědělství je, že je nutné mít výhled na jih, kde jsou umístěny družice na geostacionární dráze. V případě zastínění výhledu není korekce dostupná. Další možnosti zpřesnění polohy je současné využití ruského systému GLONASS, které umí moderní GPS přijímače rovněž využít. Při využití těchto korekčních metod a prostředků se již dá dosáhnout dobré krátkodobé přesnosti, bohužel ale nelze dosáhnout dostatečná opakovatelnosti zjištění přesné polohy, tak aby se zemědělský stroj při příštím pracovním cyklu vrátil přesně na stejné místo na obdělávaném poli s chybou do několika centimetrů.

Korekce s pozemní referenční stanicí

Pozemní korekční systémy používají korekci proti pevnému bodu, kde je přesně známa jeho poloha. V takto přesně určeném bodě je umístěna korekční stanice, která určuje chyby jednotlivých družic, proti skutečné poloze.
Globální systémy používají síť korekčních stanic a interpolují korekci pro dané zájmové území. Zasílání korekčních signálů nabízí jako službu. Cena služby se skládá z pevné ceny za licenci pro každý stroj a roční poplatek za provoz služby. Cena těchto služeb je pro české zemědělce poměrně vysoká. Dalším problémem těchto globálních řešení je spolehlivost a dostupnost těchto služeb na potřebném území. Ve státech s rovinatým terénem typu USA nebo Nizozemí tyto systémy fungují dobře. Data z těchto služeb se přenáší pomocí sítí mobilních operátorů. Dostupnost těchto sítí v řídce zalidněné oblasti se složitějším profilem terénu není většinou tak kvalitní, aby bylo možné tento systém spolehlivě použít. V případě, že zemědělský stroj ztratí korekční signál, tak se do 30 sekund zastaví a musí ho řídit obsluha.

Systém Agro Pilot

Systém GPS Agro Pilot vznikl ve spolupráci se Zemědělským družstvem Rostěnice.
Naše řešení využívá vlastní referenční základnové stanice s vysílačem korekčních signálů v pásmu VHF nebo UHF, obě pásma jsou pro tento účel vhodná. Korekční data jsou zakódována do datového proudu a trvale vysílána referenční stanicí. V jednotlivých zemědělských strojích jsou umístěny radiové modemy, které signál přijímají, dekódují a předávají do řídícího počítače. S jednou takto vybudovanou referenční stanicí lze obsloužit území o poloměru přibližně 15 kilometrů. Při budování systému pro šíření korekčních dat je nejnákladnější vybudování referenční stanice. Na druhou stranu počet strojů, které data z referenční stanice mohou využívat, není omezen (data se šíří jednosměrně od referenční stanice ke strojům). Jednotlivé zemědělské podniky v regionu mohou referenční stanici sdílet, využívat ji společně a náklady na vstupní investici se mohou rozdělit mezi více uživatelů.
Pro přenos korekčních dat je k dispozici řada různých protokolů. Známé jsou protokoly od firmy Trimble CMR, CMR+, otevřený protokol RTCM, který podporuje většina výrobců. Systém Agro Pilot je schopen současně posílat dva protokoly a uživatel tedy není závislý pouze na jediném dodavateli technologie.
Pro pokrytí území, které není dostupné z důvodu profilu terénu nebo vzdálenosti pro stroje ze samotné referenční stanice lze vybudovat opakovače, které přijímají signál z hlavní referenční stanice a vysílají ho na požadovaném území. Na rozdíl od jiných řešení lze realizovat teoreticky neomezený počet opakovacích stanic. Data z jedné referenční stanice jsou s ohledem na maximální přípustnou chybu použitelná s opakováním do vzdálenosti 30 km od referenční stanice. Zemědělské stroje si automaticky za provozu vybírají nejlepší signál a plynule přechází z oblasti pokrytí jedné referenční stanice do další.
V rámci tohoto projektu byla úspěšně realizována i referenční stanice umístěná v místě bez elektrické energie za použití solárních panelů.
Systém nabízí velmi rychlou návratnost vložených investic, neboť u moderních velkých strojů dle zkušeností uživatelů finanční ztráta na hodinu práce bez autopilota může dosáhnout několik tisíc korun.
S budováním radiových a telemetrických sítí má naše firma dlouholeté zkušenosti a jsme schopni poskytnout uživateli komplexní servis počínaje radiovým projektem s vyřízením patřičných povolení, přes kompletní dodávku a montáž až po následnou dlouhodobou údržbu technologie.

Výhody řešení

 • Dostupná cena
 • Pokrytí rozsáhlého území podle potřeb zákazníka
 • Použití opakovačů pro rozšíření pokrývaného území
 • Vlastní radiová síť nezávislá na jiném poskytovateli a nutnosti placení poplatků za přenos dat
 • Přesnost a opakovatelnost stanovení polohy s odchylkou do 3cm
 • Současná podpora dvou různých protokolů pro přenos korekčních dat
 • Velká úspora hnojiva, osiva, paliva, lepší využití polí, plnohodnotné využití moderní techniky
 • Možnost sdílení referenční stanice mezi různými podniky v regionu
 • Neomezená kapacita strojů využívajících referenční stanici
Rubrika Aktuality, Telemetrie a řídící systémy

LSOP – lokální systém protipovodňové ochrany

Monitorovací a výstražný systém protipovodňové ochrany

Povodně jsou ve vztahu k lidem destruktivním a stresovým přírodním faktorem, který představuje nejen pro Českou republiku, ale i celou střední a východní Evropu jedno z největších nebezpečí. Povodně se stávají v posledních několika letech příčinou závažných krizových situací. Vznikají nejenom rozsáhlé materiální škody, ale rovněž ztráty na životech obyvatel postižených oblastí, zároveň dochází k devastaci krajiny a vzniku ekologických škod. Důležitou součástí ochrany před povodněmi, jak ji definuje Strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky, kterou schválila vláda ČR, je předpovědní a hlásná služba. Jejím cílem je zajistit kvalitní, včasné a aktuální informace, které mají zásadní význam pro řízení ochrany před povodněmi a přispívají k podstatnému snížení povodňových škod. Výše zmíněná strategie předpokládá i podporu výstavby lokálních varovných systémů jako součásti předpovědní a hlásné služby.

System Osłony Przeciwpowodziowej (LSOP) Klodzko

Naše společnost vyvinula a v praxi nasadila lokální monitorovací a výstražný systém protipovodňové ochrany v okrese Klodzko v Polsku. Centrální stanice systému osazená řídícím programovým vybavením vyčítá prostřednictvím radiové datové sítě z 36 automatických měřících stanic každých 15 minut aktuální hydrologické a meteorologické údaje (hladina, srážky, směr a rychlost větru, tlak, teplota vzduchu a radiace), tyto hodnoty vyhodnocuje, ukládá do databáze typu Client/Server a předává radiovou sítí 17 podřízeným dispečerským stanicím na městských a obecních úřadech, kde se data ukládají do vlastních lokálních databází a je možné s nimi pracovat stejně rychle a efektivně jako na centrální stanici. V případě překročení některé z přednastavených poplachových mezí na některé ze stanic, upozorní systém na vzniklou situaci opticky i akusticky dispečery centrální stanice i odpovědných podřízených stanic, textově prostřednictvím zprávy na digitální pager nebo mobilní telefon předá automaticky informace osobám, které jsou definované pro daný objekt a danou úroveň události a dále je možné automaticky spustit v příslušné oblasti poplachovou sirénu. Vybrané informace jsou také automaticky aktuálně zobrazovány na Internetu www.lsop.powiat.klodzko.pl , počítá se s rozšířením této služby o stránky ve formátu WAP, který umožní ověření aktuálního stavu pomocí mobilního telefonu. Programové vybavení systému nabízí moderní grafické prostředí, které umožňuje obsluze snadnou orientaci v situaci a umožňuje provést základní analýzu naměřených dat prostřednictvím grafů. Systém byl zařazen jako jeden z pilotních programů do projektu EU Osiris. Systém má otevřenou architekturu a lze ho například využít i pro sledování životního prostředí (znečištění ovzduší a vody).

Popis systému

Základem systému je radiová telemetrická síť jejíž prostřednictvím jsou data měřena a předávána zabezpečeným protokolem na centrální stanici. Radiová telemetrická síť využívá radiostanice Motorola a radiové telemetrické jednotky z naší produkce MC13, pracuje na frekvencích na základě povolení v pásmu 160 nebo 450 MHz s šířkou kanálu 12,5 kHz. Jednotka MC13 umožňuje připojit mnoho různých typů čidel, které mohou být připojeny na analogové, digitální nebo čítačové vstupy jednotky nebo přes sériové rozhraní RS-485. Připojené technologie lze ovládat přes reléové výstupy nebo přes rozhraní RS-485. Přenosový protokol DMB zaručuje bezchybné doručení přenášené informace i ve velmi rozsáhlých telemetrických sítích. Pokud není přímé spojení mezi hlavní a měřící stanicí, může být na trase zařazen neomezených počet retranslačních stanic. Jako retranslační stanice může pracovat každá stanice telemetrické sítě. Důležitou vlastností jednotek MC13 je možnost dálkové změny veškerých parametrů, což výrazně zjednodušuje a zrychluje možnost údržby celé telemetrické sítě. Každá měřící stanice je vybavena akumulátorem, který umožňuje 4 denní provoz bez dodávky proudu. Ve stejné konfiguraci, tedy datová radiostanice Motorola a radiová telemetrická jednotka MC13U, jsou provozovány telemetrické sítě např. v energetice (JME, SME) nebo vodárenství (SČVAK), HZS zařízení dálkového přenosu EPS.
Programové vybavení systému pracuje pod operačními systémy MS Windows NT/2000, má modulární strukturu a využívá SQL server Interbase 6.0 . Základním prvkem systému je služba, která komunikuje se stanicemi v radiové telemetrické síti zpracovává změřená data a ukládá je do databáze, předává je podřízeným stanicím, rozesílá zprávy na mobilní telefony a pagery a komunikuje s aplikacemi pro vizualizaci dat, další služba se stará o archivaci a export dat a poslední kopíruje data z databáze systému do databáze internetového serveru. Rozhraní mezi systémem a uživatelem zajišťuje dispečerská aplikace. Tato aplikace umožňuje zobrazit aktuální i historická data uložená v databázi systému v různých formách tak, aby byla data pro uživatele přehledná a srozumitelná. Data je možné zobrazit v tabulkách s daty tříděnými podle měřící stanice nebo podle měřené veličiny, barva řádky s daty objektu se mění podle poplachové úrovně v níž se stanic nachází nebo nacházela v okamžiku měření. Data mohou být zobrazena v mapě také s barvou jména objektu podle stavu, nebo s grafickým zobrazením přístrojů, kterými je měřící stanice osazena. Důležitou součástí této aplikace je možnost vytváření grafů. Grafy lze vytvářet podle druhu měřené veličiny a kromě období za něž je graf vytvářen je možné volit i druh grafu včetně trojrozměrných. Z této aplikace je také možné posílat zprávy na mobilní telefon (SMS) nebo pager uživatelům definovaným v databázi systému. Vizualizace komunikuje v rámci počítačové sítě se službou, které vyčítá data z radiové sítě, což umožňuje automatickou aktualizaci dat. Systém jako celek je velmi variabilní a umožňuje další rozšiřování. Parametry měřících stanic a čidel stejně jako data uživatelů a operátorů jsou uložena v databázi a okamžitě po jejich modifikaci se systém přizpůsobí novým parametrům. Počet měřících stanic, k nim připojených čidel, uživatelů a dispečerských pracovišť není předem omezen a může být rozšiřován postupně. Systém počítá i s dalším rozšířením pro měření dalších veličin např. s ohledem na sledování kvality životního prostředí.

Nejdůležitější vlastnosti systému

Systém jako celek

 • Aktuální měření každých 15 minut, nízké provozní náklady
 • Distribuovaná architektura, lokální dispečerská pracoviště na městských a obecních úřadech
 • Automatické upozornění osob zařazených do systém při překročení přednastavených mezí měřených parametrů (předání zprávy na mobilní telefon nebo pager)
 • možnost automatického spuštění sirény při překročení mezí měřených parametrů
 • Zobrazení aktuálních dat na Internetu ( v budoucnu rozšíření o WAP)
 • Otevřená architektura možnost dalšího rozšíření ( monitorovaní kvality životního prostředí)

Radiová telemetrická síť

 • Nízké provozní náklady
 • Přenos zabezpečeným protokolem
 • Pokrytí rozsáhlého území s využití retranslací
 • Nezávislost na jiném provozovateli sítě a 4 denní provoz bez dodávky el. energie
 • Dálková správá a konfigurace sítě
 • Radiotelemetrická jednotka zajiš?uje měření i přenos údajů, umožňuje připojení různých druhů čidel
 • možnost ovládání připojených technologií

Programové vybavení

 • Modulární architektura s možností dalšího rozšiřování
 • Distribuce dat na lokální dispečinky využívající vlastní lokální databáze
 • Aplikace spolupracují v rámci sítě LAN
 • možnost vyhodnocování aktuálních i historických dat
 • Moderní grafické prostředí, různorodé možnosti zobrazení naměřených dat
 • Rozsáhlé možnosti vytváření grafů
 • možnost posílat zprávy na mobilní telefony (SMS) a digitální pagery uživatelů systému přímo z dispečerské aplikace
 • Export dat ve formátu csv a formátu xml podle specifikace projektu EU Osiris
Rubrika Telemetrie a řídící systémy, Vizualizace a řídící software

Radiomodemy MC-13

RTU MC13

Radiové modemy řady MC jsou vhodné pro přenos menších objemů dat a telemetrické aplikace (měření a regulace), vícenásobná retranslace umožňuje pokrýt rozsáhlé území a vytvořit rozsáhlou datovou síť, s nízkými pořizovacími i provozními náklady. Tyto radiomodemy jsou naším výrobkem, jejich software je neustále zdokonalován dle požadavků našich zákazníků. Rovněž přibývají nové moduly. Vyrábíme i speciální zákaznické modifikace. Přenosová rychlost v radiovém kanálu je od 1.2 do 21 kbps. Pro potřeby měření a regulace jsou podle typu vybaveny různým počtem digitálních a analogových vstupů a výstupů. Sériový port podporuje rozhraní RS-232, RS-485 a RS-422. Modemy lze ovládat speciálním DMB protokolem, který umožňuje současně udržovat větší počet spojení s různými uzly, na řízení se může zároveň podílet několik procesů, které díky použité objektové technologii COM/DCOM DMB serveru nemusí běžet na jednom počítači. Díky struktuře DMB lze modemy optimálně konfigurovat pro různá použití, instalovat pouze potřebné ovladače a konfigurovat pouze příslušné parametry. Každá část modemu (nebo jednotky RTU) má příslušný ovladač a ten má samostatnou konfigurační oblast parametrů. Např. ovladač portu RADIO obsahuje pouze parametry a funkce týkající se rádiové komunikace. Port SERIAL zase umožňuje nastavovat pouze parametry sériového portu. Při dálkové konfiguraci můžeme nastavovat libovolné parametry sériového portu rádiovou cestou a máme stále jistotu, že s modemem neztratíme spojení, a? už nastavíme parametry sériového portu jakkoli. Naopak při konfiguraci portu RADIO radiovou cestou musíme být maximálně opatrní. Nadále jsou k dispozici pro zachování kompatibility a jednodušší aplikace protokoly AT-Hayes ( známý především u telefonních modemů), transparetní (slouží k náhradě pevného spojení RS-232) a další. V radiovém kanálu je přenos zabezpečen modifikovaným protokolem X.25. Radiomodemy jsou dálkově konfigurovatelné včetně upgradu firmwaru.

Modemy jsou určeny pro:

 • telemetrické sítě v energetice, vodárenství, plynárenství, teplárenství
 • náhradu telefonních modemů
 • náhradu pevné linky (RS-232,RS-422,RS-485)
 • vysílání zpráv pro pagery ve formátu POCSAG a SELECT5
 • připojení vzdálených terminálů
 • přenos polohy z jednotky GPS a diferenciálních údajů ze základny k GPS pro přesné určení polohy
 • přenos stavu požárních a poplachových čidel z EPS/EZS ústředen

Radiotelemetrická jednotka je složena z modulu modemu MC13 a modulu vstupů/výstupů MC13U. MC13 je inovovanou verzí osvědčeného modemu MC12F. Modul MC13U je přídavný I/O modul k MC13. Má 8 binárních výstupů, 8 binárních vstupů a 4 analogové vstupy. Lze připojit až 4 moduly MC13U. Další moduly lze připojit přes rozhraní RS-485 nebo I2C. Jednotka RTU MC13 tvoří kompaktní celek určený k montáži na lištu DIN35. Kompletní radioblok pak tvoří jednotka RTU MC13 s radiostanicí Motorola Databox a napájecím zdrojem. Z hlediska rádiové datové sítě (RDS) je jednotka kompatibilní s modemem MC12F s protokolem DMB. Doplněné vstupní a výstupní signály jsou ovládány např. přes logický port USBIN. Ovladač tohoto portu zajišťuje funkce potřebné k ovládání technologie.

HARDWARE ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY MC13

 • Mikroprocesor 84C1510, 32 KB RAM, 64 KB FLASH
 • Sériový port RS-485/RS-422
 • Výměnný modul modemu:
  • Modul MDC49P pro modulaci FFSK 1k2 až 4k8bps v rádiovém kanálu
  • Modul MDC49P pro modulaci FFSK 1k2 až 4k8bps v rádiovém kanálu
  • Modul MDC99P pro modulaci GMSK 4k8 až 12kbps v rádiovém kanálu
  • Modul MDC21P pro modulaci 4GFSK až 21kbps v rádiovém kanálu
 • A/D převodník 16 bitů pro měření analogových signálů
  • Měření síly přijímaného signálu (RSSI)
  • Měření napájecího napětí zálohovacího akumulátoru
  • Měření analogové veličiny, vstup na konektoru radio
 • Zálohované hodiny reálného času (RTC)
 • 8 binárních signálů pro ovládání radiostanice (např. sběrnice I2C, přepínání kanálů apod.)
 • komunikace a řízení modulů vstupů a výstupů řady MC13U, MC13R16, MC13I32
 • Počet vstupů/výstupů je libovolně rozšiřitelný připojením dalších modulů distribuovaného řízení po sběrnici RS-485.
 • Připojeny mohou být moduly společností DCom, Mikroklima, Advantech a řada dalších podobných. Pro připojení je k dispozici např. ovladač ADAM.

Univerzální I/O modul MC13U

 • 4 analogové vstupy konfigurovatelné 0(4)-20 mA nebo 0-40V pro připojení analogových čidel (programovatelné zesílení v krocích 1-2-4..128)
 • 8 binárních vstupů 12-48Vss, opticky oddělených s izolací 4kV (rozsah vstupů je třaba specifikovat např. MC13U1/48V
 • 8 binárních výstupů (4x relé přepínací kontakt 250Vst/5A, 4x otevřený kolektor 0,1A/50V )
 • Indikace stavu všech binárních vstupů a výstupů LED diodami

Univerzální Binární I/O modul MC13UB

Stejný jako MC13U ovšem bez analogových vstupů

 • binárních vstupů 12-48Vss, opticky oddělených s izolací 4kV (rozsah vstupů je třaba specifikovat např. MC13U1/48V
 • 8 binárních výstupů (4x relé přepínací kontakt 250Vst/5A, 4x otevřený kolektor 0,1A/50V )
 • Indikace stavu všech binárních vstupů a výstupů LED diodami
 • pro rozšíření počtu I/O lze použít až 4 moduly MC13UB, pořadové číslo modulu je třeba uvést v objednávce např. MC13UB2/48V

Vstupní modul MC13I32

 • 32 binárních vstupů, společná záporná svorka spojena s napájením
 • Napěťový rozsah vstupů je třeba specifikovat v objednávce (5V až 150V), značení MC13I32/48V nebo MC13I32/12V
 • Indikace stavu všech binárních vstupů LED diodami
 • Nastavení čísla modulu (0 až 15) otočným přepínačem pod horním krytem, maximálně lze připojit tedy 16 modulů (až 512 vstupů podle verze FW)
 • modul obsahuje samostatný mikroprocesor pro digitální filtraci zákmitů vstupů a generování alarmů při změnách (programovatelná, hodnota, doba trvání stavu pro vyvolání alarmu)

Výstupní releový modul MC13R16

 • 16 binárních výstupů (relé spínací kontakt 150V/1A)
 • Indikace stavu všech výstupů LED diodami
 • Nastavení čísla modulu (0 až 15) otočným přepínačem pod horním krytem, maximálně lze připojit tedy 16 modulů (až 512 výstupů podle verze FW)
 • Modul je řízen mikroprocesorem pro generování předefinovaných výstupních impulsů na jednotlivých výstupech (např. Funkce PULSM a PULSP, momentary mód MKO)
 • Díky vlastnímu procesoru nezatěžuje řídící jednotku při generování časovaných událostí (funkce SET,RES,VAL,PULSP,PULSM,ON,OFF)

Programové vybavení

 • Firmware zpětně kompatibilní s modemy MC12F s podporou DMB
 • Upgrade Firmwaru přes sériový port i rádiovou síť
 • Retranslace přes libovolný počet stanic v síti
 • Dálková konfigurace parametrů z dispečinku
 • Současná funkce ve více protokolech (přenos dat, konfigurace, paging)
 • Optimalizovaný protokol z hlediska minimalizace zatížení sítě přenosem příkazů pro řízení technologie
 • Zabezpečení komunikace na bázi protokolu DMB, dodatečné kódování scramblerem GMSK
 • Multifunkční jádro umožňující zákaznickou konfiguraci modulu při zachování vnější kompatibility
 • Programovatelné funkce ovladačů logických portů – lokální řízení a sběr dat (realizace funkcí PLC)
 • Multiportová struktura podporující vysoký počet logických portů
 • Snadná rozšiřitelnost systému prostřednictvím modulů distribuovaného řízení připojovaných po sériové lince RS-485
 • Široká konfigurovatelnost – přes 90 programovatelných parametrů modemu pro různá použití
 • Protokoly POCSAG, SELECT5 umožňující zasílat zprávy digitálním i analogovým pagerům

Funkce ovladače USBIN:

Ovladač zajišťuje obsluhu vstupů a výstupů. Jeho úkolem je zpracovat údaje ze vstupů/výstupů a v ucelené formě zajistit komunikaci rádiovou sítí s centrální stanicí. umožňuje nastavení doby sepnutí/rozepnutí výstupů v režimech MKO (Momentary Mode), protizákmitové ochránění vstupů a nastavení časů minimální aktivity. Aktivace alarmového stavu vstupu volitelnou hranou, stavem, změnou. Automatické odesílání alarmových stavů podle konfigurace. Konfigurovatelná rychlost odměrů na analogových vstupech, alarmových mezí a změn.

Vizualizační a řídící SW:

Komunikace s jednotlivými jednotkami v síti probíhá prostřednictvím serveru DMB, běžícího pod Windows NT4.0/W2k. Server DMB komunikuje s procesy řízení technologie a konfigurace RDS (případně též s procesem Pagingu) využitím vlastní TCP/IP služby nebo ActiveX technologie (prostřednictvím metod COM/DCOM od Microsoftu). Prostřednictvím OLE je též momožnné integrovat do systému aplikace podporující pouze DDE/NetDDE. Pro řízení a vizualizaci doporučujeme např. programový balík Control Web akciové společnosti Alcor – Moravské přístroje.

Příklad konfigurace radiové sítě s radiomodemy řady MC12/MC13:

Rubrika RadioModemy řady MC, Telemetrie a řídící systémy